تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جایگاه بخیل‏

اگر از فرق تا قدم هنری چون بخیلی ز خاک ره بتری