تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همه می‏میرند

انک میت و انهم میتون؛(29) تو (ای پیامبر!) می‏میری و آنها نیز خواهند مرد!