تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخاوت آری، اسراف ممنوع‏

عن علی (علیه السلام) کن سمحاً ولا تکن مبذراً؛(1847) سخاوتمند باش، اسراف کننده نباش.