تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین چیزها

از بوذر جمهر حکیم پرسیدند که: کدام عطیه است که از جانب خدا بهترین چیزهاست؟
گفت: خرد طبیعی! گفتند: اگر آن نباشد؟! گفت: ادب که سیرت‏های نکوهیده و اخلاق و عادات ناپسندیده او را بپوشاند.
گفتند: اگر نباشد؟!
گفت: خوی خوش کمه با خلایق مدارا کند.
گفتند: اگر به این صفت نیز متصف نباشد؟!
گفت: هیچ چیز برای او بهتر از مرگ نیست، چه از وجود او هیچ فایده نه برای خود، نه برای دیگران مترتب است.(79)