تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مراعات ادب در سخن گفتن پدر با پسر در مذاکره یعقوب با فرزندان‏

قال انی لیحزننی أن تذهبوا به و أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غفلون؛(60) (پدر) گفت: من از بردن او غمگین می‏شوم و از این می‏ترسم که گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید!