تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اسراف، محدوده‏ای وسیع دارد

و لوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من أحد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون؛(251) و (به خاطر آورید) لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت: آیا عمل بسیار زشتی را انجام می‏دهید که هیچیک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است؟! آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان می‏روید، نه زنان؟! شما گروه اسرافکار (و منحرفی) هستید!