تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان به خدا همراه توکل بر او

و لله غیب السموت و الأرض و الیه یرجع الأمر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغفل عما تعملون؛(939) و (آگاهی از) غیب (و اسرار نهان) آسمانها و زمین، تنها از آن خداست؛ و همه کارها به سوی او باز می‏گردد! پس او را پرستش کن! و بر او توکل نما! و پروردگارت از کارهایی که می‏کنید، هرگز غافل نیست!