تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وجود غریزه خودخواهی و حرص در انسان‏

ان الانسن خلق هلوعا؛(1233) به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است.