تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یک نصیحت مهم‏

لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ او گفت: از نابینایان که تا جائی نبینند، قدم ننهند.(936)