تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوام غم و شادی‏

زغم مباش غمین و مشو ز شادی شاد که شادی و غم گیتی نمی‏کنند دوام
پروین اعتصامی‏