تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بخشندگی‏

جوانمرد خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
سعدی‏