تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبوب شیطان‏

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست می‏داری؟ گفت: دلالان را! گفتند: چرا؟ گفت: از بهر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند!(1472)