تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دیپلمات تحصیل کرده!

در یکی از مهمانی‏های رسمی، یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه از شخصی که ادعای فضل و دانش می‏نمود، پرسید: می‏توانید کاپیتالیسم را برایم تعرف کنید؟ آن شخص به او گفت:
- کاپیتالیسم، استثمار انسان است به وسیله انسان!
- خوب، حالا کمونیسم را تعریف کنید؟
- مرد دیپلمات بعد از کمی تفکر گفت: کمونیسم درست بر عکس آن است!(1407)