تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ماه رمضان‏

رمزها در رمضان است خدا می‏داند برتر از فهم و گمانست خدا می‏داند
لیلةالقدر کدامین شب این ماه خداست چه شبی بهتر از آن است خدا می‏داند
هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم لیلة القدر همان است خدا می‏داند
موسم بندگی چشم و زبان و گوش است نه همین صوم دهانست خدا می‏داند
گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا روزه‏ات صرف ه نانست خدا می‏داند
بار عام و همه مهمان خداوند کریم ماه آزادی جانست خدا می‏داند
سبط اکبر که درین ماه متولد گردید رمز حسن رمضان است خدا می‏داند
زین مه نیمه مه ماه خدا کامل شد عید شادی جهانست خدا می‏داند
میزبان است خدا در مه میلاد حسن رمز این نکته نهان است خدا می‏داند
کرمش مایه امید گنه کاران شد یا حسن ورد حسانست خدا می‏داند(1597)