تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

معنی تعصب‏

عن الزهری قال سئل علی بن الحسین (علیه السلام) عن العصبیه فقال العصبیه التی یأثم علیها صاحبها أن یری الرجل شرار قومه خیراً من خیار قوم آخرین و لیس من العصبیه أن یحب الرجل قومه و لکن من العصبه أن یعین قومه علی الظلم؛(764) زهری گفت: از امام سجاد (علیه السلام) درباره تعصب ورزی پرسیدند: و ایشان فرمود: تعصبی که دارنده‏اش بنابر آن گناه می‏کند این است که شخصی بدترین مرد قبیله خودش را بهتر از خوبان قبیله دیگر ببیند ولی تعصب این نیست که مردی قبیله‏اش را دوست داشته باشد بلکه تعصب این است که او قبیله‏اش را در ستم کردن، یاری رساند.