تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتقاد نوجوان به وعده قرآن‏

عبدالواحد بن زیاد گوید: برای جهاد از شهر بیرون رفتیم، مردی در بین ما بود که این آیه را قرائت کرد: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه؛(1322) خداوند جانها و اموال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده است. نوجوانی برخاست و گفت: قد بعت نفسی و مالی لله بان لی الجنه؛ من جان و مال خود را به خدا فروختم تا در مقابلش، بهشت از آن من باشد. ما حرکت کردیم تا به بلاد و شهرهای روم رسیدیم آن نوجوان رزمنده در میدان جنگ حاضر شد و شروع به جنگیدن کرد و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.(1323)