تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گنج قناعت‏

گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج گنج را تو وا نمی‏دانی ز رنج
مولوی‏