تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نصرت اسلام‏

می‏رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود آیات کتاب عشق در گوشش بود
جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن هر مطلب دیگری فراموشش بود