تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیعه واقعی‏

یکی از شیعیان از راه دور به محضر امام صادق (علیه السلام) آمد. حضرت در ضمن احوالپرسی از او پرسید: احوال همشهریانت چگونه است؟ او گفت: خوب است. همه خوبند و در مسیر صراط مستقیم و پیروی از شما خاندان رسالت به سر می‏برند.
امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: رفتار ثروتمندان با فقیران چگونه است؟ او عرض کرد: در این مورد، رفتارشان خوب نیست. حضرت فرمودند: آیا ثروتمندان به فقیران کمک رسانی می‏کنند و نسبت به تأمین معاش زندگی آنها توجه دارند؟ او جواب داد: نه! با کمال تأسف چنین اخلاقی و مرامی در بین ما بسیار کم دیده می‏شود. حضرت فرمودند: اگر چنین است، پس چگونه آنها شیعه و پیرو ما هستند؟(2253)