تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سود ایمان‏

اگر سودیست در ایمان و تقوی است زیان اندر گناه از حق تعالی است