تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کلام امام (علیه السلام) پیرامون دنیا

ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیة لمن فهم عنها و دار غنی لمن تزود منها و دار موعظة لمن اتعظبها مسجد أحباء الله و مصلی ملائکة الله و مهبط وحی الله و متجر أولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمة و ربحوا فیها الجنة؛(1489) علی (علیه السلام) فرمودند: دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را به راستی و درستی تلقی نماید. خانه ایمنی و سلامت است برای کسی که آن را به درستی درک کند. جایگاه توانگری است برای کسی که از آن توشه بردارد، سرای موعظه است برای کسی که از آن پند گیرد، سجده‏گاه دوستان خدا و نماز خانه فرشتگان الهی است؛ محل نزول وحی پروردگار و تجارتخانه دوستداران حضرت حق است. در آن به کسب رحمت الهی پرداختند و سودی که نصیبشان گردید، بهشت جاودان است.