تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

باقی خداست‏

هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود