تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اندازه نکوست‏

اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست