تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیای فانی‏

خسرو پرویز از شاهنشاهان بزرگ ساسانی بود که در غرور و تکبر غوطه می‏خورد. روزی به همسرش شیرین گفت: پادشاهی، خوش است اگر دائم باشد! شیرین پاسخ عبرت‏آمیزی به او داد. به او گفت: اگر دائم بود به تو نمی‏رسید(1503).