تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نعوذ بالله‏

یکی از خلفای عباسی که به غایت ظلم پیشه و ستم اندیشه بود، با یکی از ندمای خویش گفت که به جهت من لقبی پیداکن مثل المعتصم بالله و الناصر دین الله و... آن ندیم گفت: هیچ لقبی برای تو مناسب‏تر از نعوذبالله نیست(223).