تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گرامی شدن‏

چو بخشنده باشی گرامی شوی ز دانایی و داد نامی شوی
فردوسی‏