تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گنج قناعت‏

برو گنج قناعت جوی و کنج عفایت نشین!
حافظ