تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ید بیضا

به پور خویش دین و دانش‏آموز که تابد چون مه و انجم نگینش
به دست او اگر دادی هنر را ید بیضاست اندر آستینش
اقبال لاهوری‏