تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه در ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أربعة لا یجزن فی أربع الخیانة و الغلول و السرقة و الربا لایجزن فی حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة؛(1644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چهار چیز است که در چهار چیز دیگر اجازه داده نشده است: 1 - خیانت و 2 - غل در معامله و 3 - سرقت و 4 - ربا را در 1 - حج و 2 - عمره و 3 جهاد و 4 صدقه روا ندانسته‏اند.