تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رستگاری در آخرت‏

عن الصادق (علیه السلام) اعمل الیوم فی الدینا بما ترجو به الفوز فی الاخرة؛(40) امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید رستگاری در آخرت داری.