تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روسیاهی شیطان‏

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقة فبکروا بالصدقة فانها تسود وجه ابلیس؛(1894) بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می‏کند.