تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسد ممنوع!

داود رقی گفت: از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم می‏فرماید: از خدا پروا کنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد. همانا از قوانین عیسی بن مریم، گشتن در سرزمین‏ها بود، یک بار با یکی از یارانش که مردی کوتاه بود و بسیار با عیسی (علیه السلام) همراهی می‏کرد، بیرون آمد. آن گاه چون حضرت عیسی (علیه السلام) به دریا رسید، با یقینی درست از سوی خدا، بسم الله گفت و به روی آب راه افتاد. آن مرد نیز به عیسی (علیه السلام) پیوست و آن گاه به خودش مغرور شد و گفت: این عیسی روح الله است که به روی آب راه می‏رود و این هم منم که به روی آب راه می‏روم پس برتری او به من چیست؟ آن گاه در آب فرو رفت و از عیسی (علیه السلام) کمک خواست. عیسی او را از آب گرفته، بیرون آورد و به او فرمود: ای کوته فکر چه گفتی؟ او گفت: من گفتم این روح الله است که بر آب راه می‏رود و این منم که بر آب راه می‏روم و از این سخن مغرور شدم. عیسی (علیه السلام) به او فرمود: خودت را در جایی جز آن جا که خدا قرار داده، نهادی و خداوند به جهت آنچه گفتی از تو بیزار شد. پس، در پیشگاه خدا توبه کن! آن مرد توبه کرد و به جایگاهی که خدا او را در آن قرار داده بود بازگشت. پس از خدا پروا کنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد.(1221)