تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خدا روزی را هر چه بخواهد می‏دهد

له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شی‏ء علیم؛(1685) کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می‏دهد یا محدود می‏سازد؛ او به همه چیز داناست.