تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

با هر که میل داری ازدواج کن!

خنساء دختر ابن خالد انصاری پیش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت که از پدر خود شکایت دارد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از او احوالپرسی نمود و سپس موضوع را از آن دختر جویا شد. خنساء در جواب پیامبر عرض کرد: پدرم به اجبار مرا به عقد پسر عمویم در آورده است.
پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از این عمل پدر خنساء ناراحت شد و آنگاه فرمود: عقد پدرت درست نیست، برو با هر که میل داری می‏توانی ازدواج کنی!
سپس پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ابن خالد انصاری پدر آن دختر را خواست و نسبت به کاری که انجام داده بود، به وی اعتراض نمود و او را سرزنش کرد.(237)