تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از آزار

عن علی (علیه السلام): تنظفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی منه؛(215) خود را با آب از بوی ناخوشایند، که دیگران را می‏آزارد، پاک کنید.