تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوای امید

خوش است درد که باشد امید درمانش دراز نیست بیابان که هست پایانش
سعدی‏