تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تفکر

اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش گذشته‏های قضا را ادا توانی کرد
مولوی‏