تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وای از بد خلقی‏

اگر حنظل(200) خوری از دست خوشروی به از شیرینی از دست ترشروی