تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اسراف و فقر

خود خواه چو شد مرد، به خواری افتد اسراف چو ورزد، به نداری افتد
آن کز پی خود خواهی و اسراف رود از برتری و بزرگواری افتد