تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوشحالی‏های بیجا و عوارض شوم آن‏

فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبوب کل شی‏ء حتی اذا فرحوا بما أوتوا أخذنهم بغتة فاذا هم مبلسون؛(1860) (آری،) هنگامی که (اندرزها سودی نبخشید، و) آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز (از نعمتها) را به روی آنها گشودیم؛ تا (کاملا) خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ناگهان آنها را گرفتیم (و سخت مجازات کردیم)؛ در این هنگام، همگی مأیوس شدند؛ (و درهای امید به روی آنها بسته شد).