تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خواری در طمع است!

عزت زقناعت است و خواری زطمع با عزت خود بساز و خواری مطلب