تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عمل به امانت‏

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم