تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طمع و آبرو

دست طمع چو پیش کسان می‏کنی دراز پل بسته‏ای که بگذری از آبروی خویش
در عرض درد ریختن آبرو خطاست گیرم ز ابر دست طبیبان دوا چکد
محتشم کاشانی‏