تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از صفات مؤمنین‏

ز خوش خوئی بهم یار و کمک کار هم با عشق بنمایند دیدار
بخم خانه محبت جمله ساقی بهم نوشانده می از جام باقی
بدلشان شک و ریب و بدگمانی نیابد راه از پاکیزه جانی