تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دینداری هنگام بلا

ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم بحو طونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛(353) مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می‏چرخند که زندگی مادی آنها را تأمین کند و چون گرفتار آزمایش شدند معلم می‏شود که دین داران کم‏اند.