تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نابودی بنده با بی‏حیایی‏

عن علی بن أسباط رفعه الی سلمان قال اذا أراد الله عزوجل هلاک عبد نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا خائنا مخونا فاذا کان خائنا مخونا نزعت منه الأمانه فاذا نزعت منه الأمانه لم تلقه الا فظا غلیظا فاذا کان فظا غلیظا نزعت منه ربقه الایمان فاذا نزعت منه ربقه الایمان لم تلقه الا شیطانا ملعونا؛(1191) علی اسباط حدیثی را به سلمان رحمه الله رسانده که گفته است: چون خدای عزوجل نابودی بنده‏ای را بخواهد، حیا را از او جدا می‏کند و چون حیا را از او جدا کند او را جز خائن و خیانت دیده نمی‏بینی و چون خائن و خیانت دیده شود، امانت از او جدا می‏شود و چون امانت از او جدا گردد، او را خشن و تند می‏بینی و چون خشم و تند شود، رشته ایمان از او جدا می‏گردد و چون رشته ایمان از او جدا شود او را جز شیطانی نفرین شده نمی‏بینی.