تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش اندیشه‏

ای برادر تو همین اندیشه‏ای مابقی خود استخوان و ریشه‏ای
چشم روشن ساز از اندیشه‏ها کارها بین زابتدا تا انتها
مولوی‏