تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اشتباه در خیک!

در زمان سابق شخصی می‏خواست قاضی شهری شود، ولی می‏دانست که تا سبیل وزیر مربوط را چرب نکند، به آرزوی خود نمی‏رسد. پس خیکی را پر از ماست کرد و دهان آن را با کهنه‏ای محکم بست و قدری روغن روی کهنه مالید و به خانه حضرت اشرف فرستاد. حضرت اشرف دستور داد فوراً ابلاغ آن مرد را صادر کرده به او بدهند. قاضی به محل مأموریت خود رفت و مشغول کار شد. هنگامیکه خانواده وزیر خواستند از خیک روغن استفاده کنند، دیدند پر از ماسه گندیده است! وزیر به قاضی نوشت که در فرمان قضاوت اشتباهی رخ داده، فوراً آن را بفرست تا اصلاح شود! قاضی زود متوجه قضیه شده پاسخ داد: خدا سایه بندگان حضرت اشرف را از سر جان نثار کوتاه نکند! در ابلاغ حکم هیچ گونه غلط و اشتباهی رخ نداده، اگر اشتباهی باشد در خیک است!(1566)