تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت صله رحم‏

ز خویشان هر کسی ببرید پیوند به تیشه ریشه و پیوند خود کند
بمال خویش باید مرد عاقل نماید قوم و خویش خویش خوشدل
از آنان خوش نماید میهمانی کند از جان و از دل میزبانی
که آنها هم ز جان گردند یارش بهر پیش آمدی تیمار و خوارش