تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شرف مرد

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود